پسوند هاي رايج و معنای آنها
com. معروفترين و پر استفاده ترين پسوند براي دامنه...
پروتکل تبادل فایل FTP Account
پروتکل تبادل قایل FTP Account FTP مخفف File Transfer Protocol به...
پروتکل SMTP
  پروتکل SMTP مخفف Simple Mail Transfer Protocol یک پروتکل برای...
پنل مدیریت وب سایت Control Panel
پنل مدیریت وب سایت Control Panel کنترل پنل برنامه ای تحت...
فضای دیسک Disc Space
فضای دیسک  Disc Space میزان فضایی است که اطلاعات وب...